کارنامه کلاس استاد نوروزی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
نوروزیSummit 2Ba7:30-9زوج5929
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
رضا رضایی908990
علی طالبی1009095
سینا محسنی706166
امیرعلی شاهمردانی907784
علی شکوهی نیا1008492
مهدی برزگری807477
علی نظامی505151
امیرحسین شیری705965

سوال ها