کارنامه کلاس استاد نوروزی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد نوروزیPI15:45-7:15فرد6690
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
حسین رضایی70208288
مجتبی دولتی نژاد75259899
علیرضا بهرامی75259296
احسان جهانی6004854
سامان عزیزی6007668
حسین واعظیان70208387
امیر حسین آقا رضایی65206073
امیر حسین شرمانی60157374
احمد رضا طارمی6507671
محبت مهدی70158384
علی علیپور70208588
محمد رضا رنجبر70208588

سوال ها