کارنامه کلاس استاد نوروزی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
نوروزی E 27:30-9فرد5913
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
حسین رضایی909191
مجتبی دولتی نژاد1009196
علیرضا بهرامی1009497
محمد عزت پور604452
محمد صابری706970
حسین واعظیان909392
عرفان ابراهیمی وند707472
امیرحسین شرمالی706970
سامان عزیزی606663
محمدرضا نیک جو10099100
علی علیپور808080
احمدرضا طارمی808583
امیرحسین آقارضایی807678

سوال ها