کارنامه کلاس استاد نوروزی(ترم تابستان 2،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
جعفریS17:30-9فرد6264
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمدرضا لشینی75258593
امین تراویده65157176
امیرحسین موسیند70205673
حسین بخشایش70207181
علی صوفی7020
امیرحسین آقایاری55156568
ستار سری پور70207181

سوال ها