کارنامه کلاس استاد نوروزی(ترم تابستان 2،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
نوروزیI47:30-9زوج6125
Student's nameClass Performance
(out of 75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
عباس سیدعلی نژاد6520
رضا بالینی65157377
امیرحسین برگی65155367
محمدحسین طاهری بخش65154060
امین طاهریان65205163
علیرضا قاسمی65257683
مهدی رضایی60205568
مهیار رضایی70205673
مهدی معروفی7006467
امیرحسین شیری65154060

سوال ها