کارنامه کلاس استاد مهرعلی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
مهرعلیTop notch 1Aa7:30-9زوج5907
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
پریسا آبیاری979596
مرتضی لطفی918789
مرضیه احمدی 97A
امیرحسین باقری928387.5
یوسف قره داغی918085.5
امیرحسین شیخلو969595.5
میلاد دولت خواه100100100
سید محمدسینا میرزایی908386.5
علی محمدی979596
محمدرضا پایاب928287

سوال ها