کارنامه کلاس استاد ابراهیم آبادی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیم آبادیTop notch 2Ba5:45-7:15فرد5915
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیرحسین بابایی907080
فرید نادری856073
متین سعادتی907080
داود بلوری938087
علیرضا پیران956479
ریحانه ثقفی908889
محمدرضا نیازی907080
حسین احدی مقدم966380
سامان ایمانی979898
محمدجواد خواجوی907884
زهرا مولاخواه907281
آتنا مولاخواه906578

سوال ها