کارنامه کلاس استاد قلی زاده

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد قلی زادهTop Noch 1Ba4-5:30فرد6648
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
هما حبیبی45406776*
مائده بهرامی46406073*
سارا یوسفی46256266.5*
ملیکا شاهی40355565*
سارا مرجانی50406577.5*
مائده افشار46228576.5*
مهسا میرزائی45218776.5*
آیدا افشار45256065*
حنانه ایمان زاده25245049.5*
دنیا دروازه بانان50407582.5*
فاطمه صبحی25

سوال ها