کارنامه کلاس استاد غلامی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
غلامیTop notch 1Ab5:45-7:15فرد5876
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سمیه موسوی778480.5
مهدیه عبدالرحمانی888888
فاطمه وزیری706065
نیلوفر عباسی889893
سمانه نورمحمدی1009095
معصومه شاه براقی789285
محبوبه جهانی736468.5
مریم شبانی808984.5
سیده سمیه برزگری989797.5
ندا محب الهی989898
طاهره احمدی859791
زهرا کبیری989797.5
سیمین نوفلاح1009698

سوال ها