کارنامه کلاس استاد غلامی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
غلامیPI 37:30-9فرد5921
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سعید عسگری856575
علی حسن زاده807075
امیرحسین مرادی797577
مهدی یار بلرزاده837076.5
مهدی مرشدی786069
علی بهرام پور1008090
مهدی مرادی806773.5
محمدمهدی روحی957082.5
علیرضا جعفری888084
سید داود سیدشمس907582.5
امیرحسین حسینی787074

سوال ها