کارنامه کلاس استاد صفری

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
صفریPI 17:30-9فرد5917
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد جواد پنجه ای904668
علی بیجاری1008291
سهیل مفضمیان1007286
امین دلیر1006281
محمدحسین محمد نژاد956982
امیرحسین دومانبک958188
عرفان مولایی957987
رامتین موسوی1004673
امین افسری905773.5
امیرمهدی قنبری1006381.5
امیرحسین شاهی1006884

سوال ها