کارنامه کلاس استاد صالحی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
صالحیI 25:15-7:15فرد5893
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
معصومه فروزش808783.5
مائده موسوی808281
نسرین افشار959494.5
نازنین براتی809190
نگار یکرنگ 808783.5
فرزانه شعبانی 1008291
هدیه علیزاده1008994.5
هانیه علیزاده898386
هستی علیزاده888586.5
مهدیه مهدوی راد908788.5
انسیه محمودی806874
فاطمه مصدق656565
معصومه بیگدلی806673

سوال ها