کارنامه کلاhttp://rozhinilya.com/wp-admin/upload.phpس استاد صالحی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
آقای صالحیPI44-5:30فرد6663
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
فریبا جهانشیری50476882.5
الهه محمدی50456278.5
فاطمه زهرا محمدی50446077
شکوفه عبدی50376073.5
معصومه فروجردی50496682.5
رعنا کرزی زاده50
معصومه کلا شکر50386074
زهرا آل احمد50416377
بهاره محبوبی50477887.5
سمیرا خیرداری50476882.5
ملیکا صفربان50457283.5
معصومه نصیری50396979
فاطمه جوادی50506582.5
رویا پاریاب50488893***

سوال ها