کارنامه کلاس استاد سعیدی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
سعیدیTop notch fund Ac4-5:30زوج5874
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
هانیه عابدی906678
الهه نعیمی775264.5
کیمیا لچینانی754861.5
فاطمه بابایی979495.5
فاطمه قوسی757374
الهه آزادی888184.5
زهرا نوراله زاده868384.5
مریم علی محمدی979797
نرگس عابدین فر959595
مهدیه رضایی655560
صغری محمودشریعتی868485

سوال ها