کارنامه کلاس استاد زبان دار

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
زبان دارSummit 2Ac5:45-7:15فرد5898
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
الهام بهرامی767676
زهرا زارعی708477
زهرا مقتدر929086
مینا محمدی657776
کیمیا برادران909090
نگار ولی زاده858887
مبینا صادقی657570

سوال ها