کارنامه کلاس استاد زبان دار

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد زبان دارA47:30-9فرد
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
میثم مرادی45509394
منصور داوودی42438585
میر سپهر حسینی42478989
علی حسینی
محمد مهدی سعادتی43458285
نوید رضازاده46509495
عرفان قائم مقامی43508790
امیر علی شاه مردانی45508590
مهدی خیر داری4346
امیر مصطفی خلیلی42408081
علی طالبی41409186
علی شکوهی نیا47509395

سوال ها