کارنامه کلاس استاد زبان دار

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
زبان دارSummit 2Bb7:30-9فرد5930
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
میثم مرادی939091
محمد روح الهی788280
میرسپهر حسینی767274
امیرحسین فتحی768078
محمد حیدری-
علی حسینی748479
محمدمهدی سعادتی877581
عرفان مردانی848585
عرفان قائم مقانی828885
نوید رضازاده969696
منصور داودی887883
رضا شریر728076
آرزو عظیمی979797

سوال ها