کارنامه کلاس استاد زباندار (ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
زباندارI 35:45-7:15فرد6053
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
معصومه فروزش42468285
مائده موسوی44428887
نازنین براتی46469393
نگار یکرنگ34328073
فرزانه شعبانی38327472
معصومه بیگدلی38467781
هانیه علیزاده40327775
هدیه علیزاده42347978
مهدیه مهدوی راد38407476
انسیه مهدوی34387071
فاطمه مصدق36327672
هستی علیزاده40367375

سوال ها