کارنامه کلاس استاد زباندار (ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
زباندارF.C.E 37:30-9زوج6091
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
پدرام رحمتی30404055
یاسین توسلی47456076
نوید زمانی36356367
مصطفی بهمنی30307266
علی واحدی45456879
علی اردیخانی48507084
فرزاد مطیع31355862
محمد عرفان حیدری40506276

سوال ها