کارنامه کلاس استاد زارعی(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
زارعیS219:30-9زوج6104
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سینا دامایی فر50408895
مهران حسینی20
محمدرضا رحیم زاده40207079
مهدی انوری25208088
امیرعباس اسد25
مهراب20157075
علیرضا ناظری25108085
امیرصادق30157078
علی حسین جان20258085
آرمین سعیدی45309095
فرزاد جوادی40107580
رویا40156575

سوال ها