کارنامه کلاس استاد رضایی آرا

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد رضایی آراS55:45-7:15فرد6647
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
معصومه کرمی5050100100
حانیه چیلری پور50AA
افسانه رسولی بهادر50AA
مهسا نجفی مبین50509899
بهاره نورانی50459092.5
محدثه منافی47408586
مرضیه احتشامی50489898
زهرا عباسی48468991.5
نگین عابدینی50479194
زینب قنبری48439291.5
سارا عالی بیگی48409089
زهرا خطیب زاده47398786.5
راحله کرمی40408080
پروین طاهری40307070
زهرا زمانی فر47408485.5

سوال ها