کارنامه کلاس استاد رضایی آرا(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
رضایی آراPI14-5:30فرد6149
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
فریبا48449895
الهه مهدی48
فاطمه زهرا محمدی47429592
شکوفه عبدی46409088
معصومه48469996.5
رعنا گرزی زاده46409490
معصومه کلاشلو44399086.5
زهرا آل محمدی45408987
بهاره محربی48399591
سمیرا خیرداری47359287
مهشید ایانلو
معصومه نصیری46409490

سوال ها