کارنامه کلاس استاد رضایی آرا(ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
رضایی آراTop notch 2Bb11:30-13زوج6076
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
امیرحسین بابایی48459091.5
فرید نادری45408082.5
متین سعادتی47479192.5
داود بلوری50499698
علیرضا پیران40428783.5
ریحانه ثقفی50509497
محمدرضا نیازی42408583.5
حسن اسدی مقدم48469092
سامان ایمانی50488993.5
محمدجواد خواجوی45409188
زهرا مولاخواه48478992
تینا مولاخواه46459090.5

سوال ها