کارنامه کلاس استاد درخشانی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
درخشانیPI 24-5:30زوج5889
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
حدیثه طاهری فر1009095
زینب رجبی1009296
الهام رحمت آبادی1009195.5
راحله صمدی1009497
زهرا خیری1009095
زهرا حاج نصیری1009296
فاطمه کاظمی1009396.5
یگانه نظری1009497
فاطمه قربانی1009195.5

سوال ها