کارنامه کلاس استاد درخشانی(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
درخشانیE216:00-17:30زوج6142
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
فاطمه سادات50
مرضیه رضایی50468289
فاطمه رفیعی50448187.5
رضوان زنگنه50458489.5
مبینا صفایی50468088
مهسا صمدی50468289
زهرا عبدی50448589.5
زهرا عسگری50458489.5
زهرا قراگوزلو50448589.5
فاطمه کاظمی50468490
بهاره کشاورز50458188
ندا رفیعی50

 

سوال ها