کارنامه کلاس استاد جعفری(ترم تابستان 2،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
جعفریS17:30-9فرد6264
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیر نوا----
ایمان واحدی50509494
محمدهادی عباس زاده50508080
حمید معصومی50503760
علی محمد نژاد50506161
تورج ضرغامی50508080
عباس خویش روش----
مهدی قلم خانی----

سوال ها