کارنامه کلاس استاد برهان فر

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
برهان فرSummit 1Ba7:30-9فرد5923
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سعید فلاح857580
علیرضا میکائیلی857078
متین جعفری807578
محمد جواد ابراهیمی807578
علی محمدگنجی908085
امیر عزیزی1009095
علیرضا فرسا
محمد نوروزی857078
محمد علی محمدی807578

سوال ها