کارنامه کلاس استاد افتخاریان(ترم تابستان 2،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
افتخاریانE35:45-7:15زوج6114
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
مهدی حسن خلقی33
مهدی نجفی33
محمدمهدی قریشی35418681
عرفان سلیمانی36955.550.25
عطایی29197260
سعید زارعی40337172
مهرشاد گرانی33366667.5
امیرحسین لک292066.557.75
مهدی نورالله زاده36387474
مجتبی عبادی413873.2576
حمیدرضا محمدی42388080
وحید علیزاده42448083
ابوالفضل علیپور282751.553.25
محمدحسین رجبی40
مهران صادقیان نژاد36327571.5

سوال ها