کارنامه کلاس استاد احمدی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
احمدیSummit 2Ab7:30-9فرد5927
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFailTeacher's comment
محمدرضا لشینی92868925
امین تراویده84828317
امیرحسین موسیوند89798419
امیر بناتی92858814
علی صوفی94848930
امیرحسین آقایاری75677111
ستار سری پور90758311

سوال ها