کارنامه کلاس استاد احمدی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
احمدیTop notch2Ba4-5:30فرد5885
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFailTeacher's comment
فریبا جهانشیری100969844
الهه محمدی1009597.542
فاطمه زهرا محمدی97879322
شکوفه عبدی96869220
معصومه خسرو جردی1009798.544
رعنا گرزی زاده94849016
سیده زهرا هاشمی----
ندا بارانی97899432
زهرا آل احمدی97879344
معصومه کاشلو96849020

سوال ها