کارنامه کلاس استاد ابراهیم آبادی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیم آبادیTop notch 3Ac7:30-9زوج5909
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
پریسا طالبی100100100
علیرضا مطلبی نژاد--
سعید قاسمی959595
مصطفی حمیدی909090
مرضیه اوقارخانی9810099
مهدی ولی پور909090
پیام مرادی909593
محمد بیجاری100100100
محمدمهدی امیریان100100100

سوال ها