کارنامه کلاس استاد ابراهیم آبادی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیم آبادیTop notch Fund Ac7:30-9فرد5905
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمدعرفان سقاء1007075
امیرحسین عزیزی958580
امیرحسین مصدق957585
مهدی قاسمی-
حسین سلمانی100100100
پوریا برمی955575
رضا رفیعی100100100
مهدی حیدری100100100
محمدمهدی عیوضی1009698

سوال ها