کارنامه کلاس استاد ابراهیمی(ترم تابستان 2،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیمیPI 57:30-9فرد1122
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سعید عسگری42425770.5
علی حسن زاده42233851.5
امیرحسین مرادی42376873.5
مهدی یار بلدزاده50508492
مهدی مرشدی42136258.5
علی بهرامپور50507085
مهدی مرادی42404865
محمدمهدی روحی42176562
علیرضا جعفری40507080
سید داود سید شمس50506582.5
امیرحسین حسینی42123745.5
انسیه محمودی42216363

سوال ها