کارنامه کلاس استاد ابراهیمی(ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیمیPI 25:45-7:15فرد6048
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
فائزه اصلانی38104647
فرشته تیموری48448789.5
بهاره جعفری45246466.5
فاطمه درجزینی40127664
هاجر کاظمی50509396.5
مهسا برجعلی47447281.5
نرگس یوسفی45244054.5
مبینا محمودی43328278.5

سوال ها