کارنامه کلاسی استاد مهرعلی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد مهر علیE15:45-7:15زوج6651
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سحر محمدی45459391.5*
ستایش حسینی47448890*
محدثه یعقوبی42388080*
نیلوفر رابعی45428988*
فاطمه زهرا سجادی48479695.5*
زینب نجفی44417087*
مهیا احمدی46429090*
کیمیا فصولی44419490*
سحر رضایی43408885.5*
ستایش شاه حسینی42399688.5*

سوال ها