شنیداری و گفتاری

استاد گرامی با توجه به اعلان قبلی در زمینه ثبت نام خود و وارد نمودن نام زبان آموزان در پروفایل کاری خود و ارایه مطالب درسی و کمک آموزشی به زبان آموزان از طریق وبسایت
نسبت به انجام امور یاد شده هر چه سریعتر اقدام نمایید.
لازم به ذکر است با توجه به تمهیدات صورت گرفته، ارایه نمرات پایان ترم بهار 2 زبان آموزان تنها از طریق وبسایت و توسط خود اساتید صورت میگیرد.