نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی I1 فرد 4-5:30 دانلود
آقای مهرعلی I1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای برهانفر I1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی I2 زوج 4-5:30 دانلود
آقای صفری I2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا I2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای باقریان I4 زوج 4-5:30 دانلود
آقای غلامی I4 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای مهدی خانی I5 فرد 7:30-9 دانلود