نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی E2 زوج 4-5:30 دانلود
آقای موسی پور E2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای یادگاری E2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی E2 فرد 4-5:30 دانلود
آقای پولادوند E2 فرد 4-5:30 دانلود
آقای رضایی آرا E2 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای صالحی E2 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهدی خانی E3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای قهرمانی E3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای مهرعلی E4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای گرماسی E4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای غلامی E4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای قهرمانی E5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای باقریان E6 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای احمدی E6cnvr زوج 7:30-9 دانلود