RozhinIlya

داستان کوتاه انگلیسی (سطح مبتدی)

داستان دزد موضوع این داستان درباره مردی است که برای دزدی به بانک می رود. این داستان انگلیسی با ترجمه فارسی است برای همین ما نیز ترجمه فارسی این داستان را بعد از متن اصلی داستان قرار دادیم. سطح این داستان کوتاه انگلیسی آسان است و همه افراد مبتدی می توانند آن را به راحتی بخوانند. دقت کنید […]