RozhinIlya
comma در انگلیسی

استفاده از ویرگول یا comma در انگلیسی

درباره استفاده از ویرگول یا comma در انگلیسی بیشتر بدانیم با این که میتوان گفت کاربرد ویرگول یا comma در هر زبانی به صورت نامشخصی استفاده میشود و کار آمد آن کاملا در زبان فارسی مشخص نیست، در  زبان انگلیسی این ابزار بسیار مهم تلقی میشود. جایگاه این ابزار در جمله سازی انگلیسی به صورتی […]

صفات متضاد در زبان انگلیسی

صفات متضاد در زبان انگلیسی

big بزرگ small / little کوچک fast سریع slow کند good خوب bad بد expensive گران cheap ارزان thick ضخیم thin نازک narrow کم عرض wide / broad عریض loud (صدای) بلند quiet (صدای) آهسته intelligent باهوش stupid احمق wet مرطوب dry خشک heavy سنگین light سبک hard سخت soft نرم shallow کم عمق deep عمیق easy […]

تدریس گرامر

حالات مختلف جملات خبری

جایگاه بخش های مختلف یک جمله در زبان انگلیسی بسیار مهم است. در واقع در بسیاری از موارد جایگاه یک واژه نشان دهنده نقش آن در جمله است. ترتیب اجزای جمله جملات خبری مثبت و منفی در زبان انگلیسی ترتیب عادی بخش های جمله در یک جمله خبری به صورت زیر است: فاعل – گزاره […]