RozhinIlya

Fluency در زبان انگلیسی و معنای دقیق آن در زبان‌آموزی

اگر به معنای واژه fluency در زبان انگلیسی مراجعه کنیم و در فرهنگ لغت فارسی به دنبال معادل آن بگردیم واژگانی همچون، شیوایی، فصاحت، سلیس بودن یا سلاست، روانی، راحتی و زبان‌آوری را خواهیم یافت. اگر با دقت به این واژگان فارسی توجه کنیم خواهیم دید که این معادل‌های معنایی با یکدیگر تفاوت‌های ظریفی دارند و همگی معنایی یکسان را به ذهن نمی‌رسانند. بعضی از […]

کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد فعل knock می‌پردازیم. فعل knock از افعالی است که در زندگی روزمره زیاد به کار می‌رود و پرکاربردترین معنای آن «با دست گره شده به سطح چیزی کوبیدن» است. همچنین فعل knock یکی از افعال رایج و ابتدایی زبان انگلیسی است و در […]

استفاده از صفت Angry در جمله

صفت angry به معنای «عصبانی» و «خشمگین» و «کلافه» و «اوقات‌تلخ» است. این واژه دارای هم‌معنی‌های فراوانی است.به عنوان نمونه می‌توان به صفاتی مانندِ annoyed و bitter و enraged و vexed و furious و irritated اشاره کرد. اولین نکته در استفاده از angry آشنایی با فعلی است که برای این صفت به کار می‌رود. He got angry. «او […]

مصاحبه های شغلی

نکاتی پیرامون مصاحبه های شغلی

در دنیای امروز، نیروی انسانی، اصلی ترین سرمایه هر سازمان محسوب می شود. در واقع هر سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود، از افرادی متخصص در هر بخش، بهره می برد. در هر سازمان، یکی از مهم ترین فرآیندها در راستای استخدام و بکارگیری کارکنان، مصاحبه استخدامی است. در این مقاله، رایج ترین پرسش ها […]

لغات مربوط به اعمال ریاضی

لغات مربوط به اعمال ریاضی

انگلیسی فارسی مفاهیم ریاضی 🔊 addition جمع 🔊 subtraction تفریق 🔊 multiplication ضرب 🔊 division تقسیم 🔊 to add جمع کردن 🔊 to subtract  / 🔊 to take away تفریق کردن 🔊 to multiply ضرب کردن 🔊 to divide تقسیم کردن 🔊 to calculate حساب کردن 🔊 total جمع کل 🔊 arithmetic حساب 🔊 algebra […]