RozhinIlya
نا امید شدن از کسی

معادل عبارت “ نا امید شدن از کسی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ نا امید شدن از کسی ” در زبان انگلیسی را به صورت Disappointed in یا Disappointed with نشان می دهیم و نه به صورت: Disappointed from بنابراین: نا […]

نا امید شدن از کسی

معادل عبارت “ نا امید شدن از چیزی” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ نا امید شدن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت Disappointed by یا Disappointed at یا Disappointed about نشان می دهیم و نه به صورت: Disappointed […]

نا امید شدن از کسی

معادل عبارت “ متفاوت بودن از چیزی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ متفاوت بودن از چیزی ” در زبان انگلیسی را به صورت Different from نشان می دهیم و نه به صورت: Different than بنابراین: متفاوت بودن از … :  ✓ […]

نا امید شدن از کسی

معادل عبارت “ در لباس خاصی ظاهر شدن ” یا “لباس خاصی را پوشیدن” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ در لباس خاصی ظاهر شدن ” یا “لباس خاصی را پوشیدن” در زبان انگلیسی را به صورت Dressed in نشان می دهیم و نه به صورت: Dressed with […]

نا امید شدن از کسی

معادل عبارت “ تردید نداشتن درباره چیزی” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ تردید نداشتن درباره چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت No doubt of یا No doubt about نشان می دهیم و نه به صورت: No doubt for […]