علائم اختصاری

مخفف کلمات انگلیسی (contractions)

مخفف کلمات انگلیسی که به آنها در این بخش خواهیم پرداخت فقط در زبان عامیانه بکار برده می شوند.

در این پست ما قصد داریم به رایج ترین سرواژه ها (Acronyms)، علائم اختصاری کلمات (Abbreviations) ومخفف کلمات انگلیسی (contractions) بپردازیم. خیلی از سرواژه ها و علائم اختصاری مثل شکل کامل شان تلفظ می شوند. مثلا شکل اختصاری etc (به معنای غیره) همانند شکل کاملش (et cetera) تلفظ می شود. ولی مخفف ها معمولا همانطور که نوشته می شوند تلفظ می شوند. یک فرق مهم دیگر بین این سه این است که تعداد زیادی از علائم اختصاری و سرواژه ها را می توان حتی در موقعیت های رسمی (در زبان نوشتاری و گفتاری) بکار برد ولی از مخفف کلمات انگلیسی نمی توان در موقعیت های رسمی استفاده کرد

مخفف ضمایر + افعال کمکی

I’m => I am

I’ve => I have

I’ll => I will

I’d => I would یا I had

he’s => he is

he’ll => he will

he’d => he would یا he had

it’s => it is

it’ll => it will

you’re => you are

you’ve => you have

you’ll => you will

you’d => you would یا you had

she’s => she is

she’ll => she will

she’d => she would

we’re => we are

we’ve => we have

we’ll => we will

we’d => we would

they’re => they are

they’ve => they have

they’ll => they will

they’d => they would یا they had

مخفف افعال کمکی + not

can’t => cannot

couldn’t => could not

didn’t => did not

doesn’t => does not

don’t => do not

hasn’t => has not

haven’t => have not

hadn’t => had not

mustn’t => must not

shouldn’t => should not

wasn’t => was not

weren’t => were not

won’t will not

مخفف های ضمایر مختلف

here’s => here is

there’s there is

that’s => that is

what’s => what is

where’s => where is

when’s => when is

who’s => who is

who’d => who would

دیدگاه ها