نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قلی زاده UI4 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی UI4 فرد 4-5:30 دانلود
آقای موسی پور UI5 زوج 7:30-9 دانلود