نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای بهرامی UI5 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای رضایی آرا UI6 زوج 7:30-9 دانلود