نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای چراغیان UI1 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند UI1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای چراغیان UI2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای بهرامی UI4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای باقریان UI4 فرد 5:45-7:15 دانلود