نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند UI2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای باقریان UI2 فرد 4-5:30 دانلود
آقای چراغیان UI3 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای صالحی UI5 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای احمدی UI5 فرد 7:30-9 دانلود