نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای سری پور T.E4 زوج 5:45-7:15 دانلود
    آقای مرادی T.E5       زوج   5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا T.P.I1 فرد 11:30-1 دانلود