نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قندی PI1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده PI3 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند PI3 زوج 4-5:30 دانلود
خانم زرین پور PI3 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم صادقی مهر PI3 فرد 4-5:30 دانلود
آقای قلی زاده PI4 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم سیدی PI4 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم رضایی PI4 فرد 7:30-9 دانلود
خانم رضایت پور PI5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای هوشیار PI6 فرد 4-5:30 دانلود
آقای پولادوند PI6 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای موسی پور PI6 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای خدابخش PI6 زوج 4-5:30 دانلود
خانم رضایی PI6 زوج 7:30-9 دانلود