نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی PI1 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای احمدی PI1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند PI1 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای احمدی PI1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای رضایی آرا PI1 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم رضایت پور PI2 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای باقریان PI2 زوج 4-5:30 دانلود
آقای مهرعلی PI3 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای صالحی PI3 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای مهرعلی PI3 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای زبان دار PI3 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای چراغیان PI4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند PI5 زوج 5:45-7:15 دانلود
خانم قاسمیان PI5 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم رضایی PI6 زوج 7:30-9 دانلود