نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای نیک فر PI1 زوج 5:45-7:15 دانلود
خانم صادقی مهر PI1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا PI2 فرد 4-5:30 دانلود
آقای موسی پور PI2 زوج 4-5:30 دانلود
آقای نیک فر PI3 زوج 7:30-9 دانلود
آقای بهرامی PI5 فرد 4-5:30 دانلود
آقای قندی PI5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند PI5 زوج 4-5:30 دانلود
آقای قلی زاده PI5 زوج 4-5:30 دانلود
خانم رضایی PI6 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم رضایی PI6 فرد 7:30-9 دانلود
آقای قلی زاده PI6 زوج 7:30-9 دانلود