نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی PI1 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای رضایی آرا PI1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای فتحی PI2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا PI2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای بهرامی PI2 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای احمدی PI2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای چراغیان PI3 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای قهرمانی PI4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی PI4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
خانم رضایت پور PI5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای قندی PI6 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای زبان دار PI6 فرد 5:45-7:15 دانلود