نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم صادقی مهر PI1 زوج 7:30-9 دانلود
آقای فتحعلی PI1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای صدیق PI2 فرد 7:30-9 دانلود
خانم رضایی PI2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای بهرامی PI3 فرد 4-5:30 دانلود
آقای پولادوند PI3 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم قاسمیان PI4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی PI6 زوج 4-5:30 دانلود
خانم صادقی مهر PI6 زوج 4-5:30 دانلود
آقای نیک فر PI6 زوج 7:30-9 دانلود
آقای پولادوند PI6 فرد 4-5:30 دانلود