نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم صادقی مهر PI1 زوج 11:30-1 دانلود 
خانم رضایی PI1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای بهرامی PI1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی PI2 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا PI3 فرد 11:30-13 دانلود 
آقای بهرامی PI3 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم رضایت پور PI3 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند PI3 زوج 10-11:30 دانلود
آقای ابراهیمی PI3 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند PI4 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا PI4 زوج 4-5:30 دانلود
خانم رضایی PI5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای صالحی PI5 فرد 4-5:30 دانلود
آقای احمدی PI5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای مهرعلی PI5 فرد 4-5:30 دانلود
          آقای چراغیان PI6       فرد  5:45-7:15 دانلود