نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای بهرامی PI2 فرد 4-5:30 دانلود
خانم رضایی PI2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای ابراهیمی PI2 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم زرین پور PI2 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم رضایت پور PI3 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم رضایی PI3 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم قاسمیان PI3 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا PI4 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای هوشیار PI5 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده PI5 زوج 4-5:30 دانلود
خانم زرین پور PI5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور PI5 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای صالحی PI5 فرد 4-5:30 دانلود
آقای موسی پور PI6 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند PI6 زوج 4-5:30 دانلود