نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای رضایی آرا I1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی I1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای زبان دار I2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای قهرمانی I3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای ابراهیمی I4 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای قندی I4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای بهرامی I4 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای قهرمانی I4 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای صالحی I5 فرد 7:30-9 دانلود