نام استاد            نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند I1 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند I2 زوج 2:30-4 دانلود
خانم صادقی مهر I2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
خانم صادقی مهر I2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای پیرعلی I2 فرد 7:30-9 دانلود
آقای پولادوند I2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای صدیق I3 فرد 7:30-9 دانلود
آقای حسینی I3 زوج 4-5:30 دانلود
آقای پیرعلی I4 فرد 4-5:30 دانلود
 آقای فرشی I4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی I4 فرد 4-5:30 دانلود
        آقای پیرعلی                 I4       فرد 5:45-7:15              دانلود
      آقای رضایی آرا                 I5       فرد 5:45-7:15              دانلود
      آقای موسی پور                 I6      زوج    7:30-9              دانلود
      آقای فرشی                 I6      زوج 5:45-7:15              دانلود