نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای چراغیان I1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای ابراهیمی I2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای مهرعلی I2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده I3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای صالحی I4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای موسی پور I4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای چراغیان I5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای مهرعلی I6 زوج 5:45-7:15 دانلود