آقای پولادوند I2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای مهرعلی I3 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای موسی پور I3 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای قلی زاده I3 زوج 4-5:30 دانلود
آقای قلی زاده I3 زوج 7:30-9 دانلود
آقای مرادی I4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای بهرامی I4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مرادی I4 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی I5 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم رضایی I5 فرد 9:45-11:15 دانلود 
خانم زرین پور I6 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای رضایی آرا I6 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم صادقی مهر I6 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم صادقی مهر I6 فرد 7:30-9 دانلود