نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای موسی پور I1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای پولادوند I1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
خانم زرین پور I1 زوج 7:30-9 دانلود
خانم خدایی پناه I2 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای موسی پور I2 فرد 4-5:30 دانلود
خانم خدایی پناه I3 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا I3 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم صادقی مهر I3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای صدیق I3 زوج 7:30-9 دانلود
   آقای رضایی آرا I4 زوج 4-5:30 دانلود
آقای پولادوند I5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور I5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای صدیق I5 فرد 4-5:30 دانلود