نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای مهرعلی I1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی I1 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا I1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای زبان دار I2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
خانم قاسمیان I3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای موسی پور I3 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای مهرعلی I4 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای مهرعلی I5 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای رضایی آرا I5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده I6 زوج 5:45-7:15 دانلود