نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند I1 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای مهرعلی I1 زوج 4-5:30 دانلود
آقای موسی پور I2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای زبان دار I4 فرد 4-5:30 دانلود
آقای قلی زاده I4 زوج 4-5:30 دانلود
خانم قاسمیان I4 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای مرادی I4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای قلی زاده I5 زوج 7:30-9 دانلود
آقای کوهی I5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند I5 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا I6 فرد 4-5:30 دانلود