نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای رضایی آرا I2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای رضایی آرا I2 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند I2 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند I2 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم خدایی پناه I3 فرد 5:45-7:15 دانلود 
خانم رضایی I3 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای مهرعلی I3 زوج 7:30-9 دانلود
خانم رضایی I4 فرد 9:45-11:15 دانلود 
آقای بهرامی I4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای زباندار I5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا I5 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا I5 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور I5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
خانم خدایی پناه I6 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور I6 زوج 4-5:30 دانلود