نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قندی I1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای رضایی آرا I2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای باقریان I3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند I3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای قلی زاده I3 فرد 7:30-9 دانلود
آقای احمدی I3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای احمدی I4 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا I6 زوج 7:30-9 دانلود