نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای رضایی آرا I1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای مهرعلی I1 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای احمدی I2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای مهرعلی I3 زوج 7:30-9 دانلود
آقای زبان دار I3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای موسی پور I4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای قندی I5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای رضایی آرا I6 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای احمدی I6 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا I6 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای چراغیان I6 زوج 5:45-7:15 دانلود