نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم قاسمیان I1 زوج 4-5:30 دانلود
خانم رضایت پور I1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا I2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای مهرعلی I2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای رضایی آرا I2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای هوشیار I3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای قندی I4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای خدابخش I4 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای خدابخش I5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند I6 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای زبان دار I6 فرد 5:45-7:15 دانلود