نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قندی F.C.E1 زوج 7:30-9 دانلود