نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای ابراهیمی F.C.E1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای حسینی F.C.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای رضایی آرا F.C.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند F.C.E2 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور F.C.E3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند F.C.E3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای بهرامی F.C.E3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای زبان دار F.C.E3 فرد 7:30-9 دانلود
آقای حسینی F.C.E6 زوج 7:30-9 دانلود