نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای چراغیان F.C.E1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای احمدی F.C.E3 زوج 7:30-9 دانلود