نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند F.C.E1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای موسی پور F.C.E1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند F.C.E1cnvr فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا F.C.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای زبان دار F.C.E2 فرد 7:30-9 دانلود
آقای قندی F.C.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند F.C.E2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای قلی زاده F.C.E5 زوج 7:30-9 دانلود