نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی F.C.E7 زوج 7:30-9 دانلود