نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای مهرعلی F.C.E1 زوج 7:30-9 دانلود
آقای قندی F.C.E1 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای مهرعلی F.C.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند F.C.E3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای زبان دار F.C.E3 زوج 7:30-9 دانلود
آقای بهرامی F.C.E3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند F.C.E4 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده F.C.E5 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای صدیق F.C.E5 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای زبان دار F.C.E6 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای قلی زاده F.C.E6 زوج 7:30-9 دانلود
آقای صدیق F.C.E6 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای زبان دار F.C.E6 فرد 7:30-9 دانلود