نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم وکیلی E1 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم وکیلی E1 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم رضایت پور E2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای مهرعلی E2 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا E3 فرد 10-11:30 دانلود 
آقای صالحی E3 فرد 5:45-7:15 دانلود
          آقای پولادوند E3       زوج    7:30-9 دانلود 
آقای احمدی E4 زوج 4-5:30 دانلود
آقای پولادوند E6 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند E6 زوج 4-5:30 دانلود
آقای قلی زاده E6 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم قاسمیان E6 زوج 7:30-9 دانلود