نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قهرمانی E1 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم رضایت پور E1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای باقریان E1 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا E2 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای احمدی E4 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای قلی زاده E4 زوج 4-5:30 دانلود
آقای ابراهیمی E4 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای فتحی E4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای قلی زاده E5 زوج 7:30-9 دانلود
آقای پولادوند E5 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا E5 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای مهرعلی E6 فرد 5:45-7:15 دانلود