نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم رضایت پور E1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای موسی پور E2 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای قندی E3 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم زارعی E3 فرد 7:30-9 دانلود
خانم سیدی E4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای صالحی E4 فرد 7:30-9 دانلود 
       خانم ابراهیمی E5       زوج 4-5:30 دانلود 
آقای پولادوند E5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای هوشیار E5 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم وکیلی E6 زوج 7:30-9 دانلود