نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم معین دوست E1 فرد 4-5:30 دانلود
خانم رسولی E1 زوج 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا E2 فرد 4-5:30 دانلود
آقای قندی E3 زوج 7:30-9 دانلود
خانم رضایی E5 فرد 7:30-9 دانلود
آقای قلی زاده E6 زوج 4-5:30 دانلود
  آقای صدیق E6  زوج 4-5:30 دانلود
خانم قاسمیان E6 زوج 5:45-7:15 دانلود