نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای ابراهیمی E1 زوج 4-5:30 دانلود
آقای مهرعلی E3 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند E3 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای صالحی E3 فرد 4-5:30 دانلود
خانم قاسمیان E3 زوج 4-5:30 دانلود
آقای صالحی E4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای قهرمانی E4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای ابراهیمی E4 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای صالحی E5 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند E6 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم زرین پور E6 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده E6 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم صادقی مهر E6 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا E6 زوج 4-5:30 دانلود