نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای هوشیار E2 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی E3 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم معین دوست E3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای هوشیار E4 فرد 2:30-4 دانلود
خانم صادقی مهر E4 فرد 7:30-9 دانلود
خانم قاسمیان E4 زوج 7:30-9 دانلود
     آقای رضایی آرا E5       فرد 7:30-9 دانلود 
آقای مهرعلی E5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای ابراهیمی E6 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم رضایی E6 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای بهرامی E6 فرد 4-5:30 دانلود