نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پیرعلی E1 فرد 4-5:30 دانلود
خانم سیدی E2 زوج 7:30-9 دانلود
خانم طاهری E4 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم زرین پور E5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای فرشی E5 زوج 4-5:30 دانلود
آقای مهرعلی E6 زوج 7:30-9 دانلود
 خانم خدایی پناه E6  فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی E6 فرد 2:30-4 دانلود