نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای موسی پور C.A.E7 زوج 5:45-7:15 دانلود