نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی C.A.E3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای زبان دار C.A.E4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای زبان دار C.A.E6 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای پولادوند C.A.E7 cnvr فرد 4-5:30 دانلود