نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند C.A.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای قندی C.A.E3 زوج 7:30-9 دانلود
آقای ابراهیمی C.A.E5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای چراغیان C.A.E3 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای زبان دار C.A.Econver فرد 7:30-9 دانلود