نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای ابراهیمی C.A.E4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای زبان دار C.A.E5 زوج 7:30-9 دانلود
آقای زبان دار C.A.E7 cnvr زوج 5:45-7:15 دانلود