نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی C.A.E1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای زبان دار C.A.E6 فرد 7:30-9 دانلود