نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قلی زاده C.A.E5 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای موسی پور C.A.E6 زوج 7:30-9 دانلود