نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای زبان دار C.A.E1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای چراغیان C.A.E3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای زبان دار C.A.E7 فرد 7:30-9 دانلود